همه‌ی ما روزهای تخم مرغ شانسی را به یاد می آوریم. روزهایی که با خوش‌حالی و شعف تمام ناپذیری، با یک ۵ تومانی در دست، شتابان به سمت پیر مرد شانسی فروش محل، میدویدیم تا شانس خود را بیازماییم.

منتشرشده در دنیای پرینت سه بعدی

این متن باید کامل شود.

منتشرشده در دنیای پرینت سه بعدی